Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Steunpagina.nl

Welkom bij Steunpagina.nl. Wij waarderen het dat u de tijd neemt om de Voorwaarden door te nemen. Wij hebben ons best gedaan de Voorwaarden op een toegankelijke manier over te brengen. Voor vragen of andere zaken kan ten alle tijden contact opgenomen worden met de Website via het e-mail adres: support@steunpagina.nl

Artikel 1 – Definities

Account: Een registratie van de Bezoeker met een e-mail adres op de Website die de mogelijkheid bied in te loggen op de Website.
Betaalverwerker: Door De Nederlandsche Bank (DNB) gereguleerde elektronisch geld instelling die betalingen verwerkt voor de Website, Donateur en Steunpagina Starter.    
Bezoeker: Een ieder die op welke manier dan ook, direct of indirect, gebruik maakt van de Website en/of één van de aangeboden diensten op en/of d.m.v. de Website.
Donateur: Een ieder die op welke manier dan ook een donatie maakt geïnitieerd vanuit de Website en d.m.v. de door de Website gebruikte Betaalverwerker.
Kosten: Platformkosten die de Website in rekening brengt voor gebruik van bepaalde diensten van de Website, momenteel 5% van het donatiebedrag, en de onderstaande transactiekosten die de Betaalverwerker in rekening brengt om de betaling te verwerken, beiden eventueel verhoogd met 21% BTW.

Transactiekosten Betaalverwerker:
-iDEAL: €0,29
-Bancontact: €0,35
-Creditcard (Europa): 1,4% + €0,25
-Creditcard (Wereld): 2,9% + €0,25

Steunpagina: Een online donatie pagina voor een specifiek doel gemaakt door een Steunpagina Starter op de Website.
Steunpagina.nl: Een handelsnaam van LLEMG, geregistreerd in het handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 52604926.
Steunpagina Starter: Een ieder die een Steunpagina aanmaakt op de Website.
Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden
Website: Het online platform bereikbaar onder het domeinnaam Steunpagina.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn met ingang van 11 juli 2020 van toepassing op ieder gebruik van de Website, op alle diensten die door de Website worden aangeboden en op alle overeenkomsten die de Website, direct of indirect, aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

2.2 Als Bezoeker gaat u akkoord met de Voorwaarden. Wij raden elke Bezoeker aan de Voorwaarden vooraf te lezen. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen, wij raden de Bezoeker daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken. Voor de Bezoeker is altijd de laatst geldende iteratie van de Voorwaarden van toepassing, ongeacht de datum van ingebruikname van de aangeboden diensten van de Website.

Artikel 3 – Privacy

De Website gaat uiterst voorzichtig om met privacy gevoelige gegevens van de Bezoeker. De Website slaat geen gevoelige gegevens op zoals uw ID, bankrekening en mobiel nummer. Bekijk onze Privacy verklaring voor uitleg hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen als Bezoeker van de Website. De Privacy verklaring maakt deel uit van de Voorwaarden.

Artikel 4 – Account

4.1 Een Bezoeker kan een Account aanmaken maar moet hiervoor wel minimaal 18 jaar oud zijn. Bij het aanmaken van een Account is Bezoeker verplicht de gevraagde registratie gegevens naar waarheid in te vullen en moet Bezoeker expliciet akkoord gaan met de Voorwaarden.

4.2 Bezoeker kan alleen een Account voor zichzelf aanmaken. Account van Bezoeker is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is een Bezoeker niet toegestaan een Account aan te maken voor een andere persoon of entiteit. Het is Bezoeker niet toegestaan zich voor te doen als een andere persoon of entiteit tijdens het aanmaken van een Account.

4.3 Bezoeker is verantwoordelijk voor toegang tot het Account. Van Bezoeker wordt verwacht een veilig wachtwoord te bedenken voor het Account en deze goed te bewaren. Bezoeker mag het wachtwoord voor het Account niet delen met derden. Als Bezoeker vermoed dat derden op de hoogte zijn van het wachtwoord voor het Account dan dient Bezoeker per direct het wachtwoord te wijzigen. Als Bezoeker misbruik of fraude vermoed dient Bezoeker dit per direct aan te geven aan de Website op het bovenvermelde e-mail adres.

Artikel 5 – Donaties

5.1 De Steunpagina Starter moet minimaal 18 jaar oud zijn, in het bezit zijn van een Europese identiteitskaart, Europese bankrekening en een mobiel nummer. De Steunpagina Starter zal deze gegevens moeten overleggen met de Betaalverwerker. De Website controleert en/of verwerkt deze gegevens niet. De Website slaat deze gegevens ook niet op. Deze gegevens zijn alleen bekend bij de door De Nederlandsche Bank (DNB) gereguleerde Betaalverwerker.

5.2 De donaties gaan direct van de Donateur naar de Steunpagina Starter. De Website verwerkt geen donaties, de Betaalverwerker verwerkt de donaties. De Website heeft geen financiële relatie of overeenkomst met de Donateur, Steunpagina Starter en Betaalverwerker voor het verwerken van de door de Donateur gemaakte donaties aan de Steunpagina Starter.

5.3 Alle donaties worden per direct uitgevoerd en zijn onomkeerbaar. Elke donatie is een directe transactie tussen de Donateur en de Steunpagina Starter. De Website heeft geen toegang tot de donaties. Alleen de Steunpagina Starter heeft de mogelijkheid een restitutie van een donatie naar de Donateur te doen. De gemaakte Kosten zijn dan voor rekening van de Steunpagina Starter. Mocht de Steunpagina Starter of Donateur fraude of misbruik vermoeden dan dient deze per direct contact op te nemen met de Website op het bovenvermelde e-mail adres.

5.4 De Donateur mag, binnen de grenzen van de wet, minderjarig zijn mits er expliciete toestemming is van een ouder of voogd.

5.5 De Steunpagina Starter is zelf verantwoordelijk voor eventuele aangiftes, belastingen en/of kosten gerelateerd aan het ontvangen van de donatie gelden.

5.6 De Steunpagina Starter betaald de Website voor elke door de Betaalverwerker verwerkte donatie een in de Voorwaarden vastgestelde percentage aan platformkosten verhoogd met 21% BTW. De Steunpagina Starter betaald de Betaalverwerker voor elke verwerkte donatie de in de Voorwaarden vastgestelde transactiekosten om de betaling te verwerken. De platformkosten en transactiekosten, samen de Kosten, worden door de Steunpagina Starter betaald vanuit het verwerkte donatiebedrag.

5.7 De Donateur heeft de optie de eigen naam te verbergen op de Steunpagina. De naam van de Donateur is altijd zichtbaar voor de Steunpagina Starter.

5.8 Aangezien de verwerkte donaties onomkeerbaar zijn is het de verantwoordelijkheid van de Donateur zelf grondig te controleren of de informatie op de Steunpagina correct is alvorens een donatie te doen. Gezien de aard van de Website kan geen inhoudelijke controle plaatsvinden vanuit de Website wat betreft de correctheid van de informatie die vermeld staat op de Steunpagina. De Website bied de Donateur op geen enkel moment de garantie dat de gemaakte donatie gebruikt wordt voor het doel zoals beschreven op de Steunpagina door de Steunpagina Starter. Als de Donateur misbruik of fraude vermoed dient dit per direct aangegeven te worden aan de Website op het bovenvermelde e-mail adres.

5.9 Mocht er een wijziging van de Kosten plaatsvinden dan zal dit vermeld worden op de Website en in de Voorwaarden. Mocht een Steunpagina Starter actieve Steunpagina's hebben tijdens de wijziging van de Kosten dan zal de Steunpagina Starter schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de wijziging van de Kosten.

5.10 Het is de Donateur alleen toegestaan een donatie namens zichzelf vanuit een eigen bankrekening te doen.

5.11 De Steunpagina Starter draagt de volledige verantwoordelijkheid over de van de Donateur ontvangen donatiegelden en het correct dirigeren hiervan. De Website bied de Steunpagina Starter op geen enkel moment de garantie deel te nemen aan handelingen wat betreft het dirigeren van de door de Donateur ontvangen donatiegelden aangezien de donatiegelden volledig buiten het zicht, beheer en verantwoordelijk van de Website vallen.

5.12 Alle door de Donateur gemaakte donaties gaan direct en onomkeerbaar naar de Steunpagina Starter, ongeacht of er een donatie doel op de Steunpagina vermeld staat en/of deze behaald is.

5.13 De op de Website vermelde bedragen in het Account van de Steunpagina Starter zijn indicatief en geschat. Aangezien de Website geen financiële relatie of overeenkomst heeft met de Donateur, Steunpagina Starter en Betaalverwerker voor het verwerken van de door de Donateur gemaakte donaties aan de Steunpagina Starter heeft de Website geen inzicht in de exacte bedragen. De Website maakt hierom op basis van eigen berekeningen een schatting van de bedragen en vermeld deze in het Account van de Steunpagina Starter. Alleen de Betaalverwerker weet de exacte bedragen. Aan de vermelde bedragen in het Account van de Steunpagina Starter kunnen geen rechten ontleend worden. Mochten de op de Website vermelde bedragen in het Account van de Steunpagina Starter afwijken van de bedragen vermeld door de Betaalverwerker dan zijn de bedragen vermeld door de Betaalverwerker de correcte bedragen, ongeacht of deze in het voor- of nadeel zijn van de Steunpagina Starter. 

Artikel 6 – Gebruikersvoorwaarden

6.1 Het is Bezoeker niet toegestaan het volgende te doen d.m.v. de Website en/of informatie verkregen via de Website:

(a) Zich voordoen als een andere persoon of entiteit.
(b) Valse informatie, onwaarheden en/of misleidende informatie verspreiden.
(c) Gezondheid, welzijn en/of medische claims maken.
(d) Aanzetten tot geweld. Zich racistisch, discriminerend of haatdragend te uiten.
(e) Actie te voeren met een provocerende, polariserende en/of politieke boodschap.
(f) Hulp vragen voor juridische kosten en/of boetes.
(g) Persoonlijke informatie van derden te verspreiden.
(h) Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
(i) Strafbare feiten te plegen.
(j) Seksuele handelingen aan te bieden en/of verzoeken.
(k) Seksuele, pornografische, gewelddadige en/of aanstootgevende media te verspreiden.
(l) Tegenprestaties aan te bieden voor donaties.
(m) Andere Bezoeker lastig te vallen en/of ongevraagde/onwenselijke verzoeken en uitingen naar hen te verrichten.
(n) In te breken (hacken) op systemen die gebruikt worden door de Website en/of aan de Website gelieerde derden en/of informatie te verspreiden die hiertoe aanzet en/of dit mogelijk maakt.
(o) Onrechtmatig verkregen en/of vertrouwelijke informatie van de Website te bemachtigen, bezitten of verspreiden.
(p) Communicatie van de Website naar de Bezoeker publiek te maken en/of verspreiden.

6.2 De Steunpagina Starter mag de d.m.v. de Website ontvangen donatie gelden uitsluitend gebruiken voor het doel zoals zoals beschreven op de daarvoor bestemde Steunpagina op de Website. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan is de Steunpagina Starter, als enige beheerder van de ontvangen donatie gelden, zelf verantwoordelijk voor de communicatie en eventuele restitutie naar de Donateur. Bij een eventuele restitutie zijn de gemaakte Kosten voor rekening van de Steunpagina Starter.

6.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan informatie van en/of verspreid door derden op de Website te verzamelen en/of beschikbaar te maken via een database.

6.4 De Bezoeker zal zich ten alle tijden houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

6.5 Als de Website een bepaalde handeling onderneemt die consequenties heeft voor de Bezoeker dan streeft de Website de Bezoeker hier altijd over te informeren. De Website behoud echter ten alle tijden het recht:

(a) Een Account te beëindigen, tijdelijk te blokkeren en/of aan te passen zonder opgaaf van redenen.
(b) Een Bezoeker toegang tot de Website te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
(c) Een Steunpagina te beëindigen, tijdelijk te blokkeren en/of aan te passen zonder opgaaf van redenen.
(d) Alle door derden op de Website geplaatste inhoud te verwijderen, tijdelijk te blokkeren, en/of aan te passen zonder opgaaf van redenen.

6.6 Een Steunpagina is het initiatief van de desbetreffende Steunpagina Starter. De Website behoud het recht de Steunpagina, zonder specifieke toestemming van de Steunpagina Starter, te promoten via diverse kanalen op de Website en buiten de Website om. Om dit mogelijk te maken verleent de Steunpagina Starter de Website een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie op de inhoud van de Steunpagina zolang het Account van de Steunpagina Starter actief is.

6.7 De Website bied de Steunpagina Starter op geen enkel moment een garantie op het behalen van een donatie en/of donatie doel bij de aanmaak en publicatie van een Steunpagina op de Website.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De Website sluit, binnen de grenzen van de wet, alle aansprakelijkheid uit voor schade die een Bezoeker lijdt bij:

(a) het gebruik van de diensten van de Website;
(b) verkeerde informatie op de Website;
(c) het niet beschikbaar zijn van de Website of delen ervan;
(d) het onveilig zijn van de Website of delen ervan;
(e) afname van diensten aangeboden door derden op de Website;
(f) fraude of misbruik door derden verricht op de Website of delen ervan;
(g) veranderingen van diensten op de Website of delen ervan;

7.2 De Website investeert veel in het minimaliseren van risico's voor de Bezoeker. De Website geeft echter geen garanties op de diensten van de Website, en diensten van derden gelieerd aan en/of d.m.v. de Website, en/of het veilig zijn en/of correct functioneren hiervan.

7.3 Als er sprake is van een financiële transactie tussen een Donateur en een Steunpagina Starter, geïnitieerd vanuit de Website, dan is er uitsluitend een financiële overeenkomst tussen de Donateur, Steunpagina Starter en Betaalverwerker. De Website maakt geen deel uit van deze financiële overeenkomst en de Donateur, Steunpagina Starter en Betaalverwerker dragen alle aansprakelijkheid voor eventuele geschillen en/of schade, in welke vorm of aard dan ook, die voortvloeit uit de desbetreffende financiële overeenkomst en/of transactie.  

7.4 De Website kan ten alle tijden de aangeboden diensten wijzigen of beëindigen. De Website zal streven een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd maar bied geen garantie hierop.

7.5 De Website doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de Bezoeker zich houd aan de Voorwaarden maar kan hier, gezien de aard van de Website, geen garantie op geven. De Bezoeker vrijwaart de Website van alle aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm of aard dan ook, veroorzaakt door het niet naleven van de Voorwaarden door een andere Bezoeker. 

7.6 Alle inhoud, zoals foto's, video's, letters en cijfers, op en/of van de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

7.7 Op de rechtsverhouding tussen de Website, Bezoeker, Donateur en Steunpagina Starter is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Eventuele klachten kunnen gericht worden aan de Website op het bovenvermelde e-mail adres. De Website zal haar uiterste best doen de klacht binnen een redelijk termijn te verwerken, houd hierbij rekening met een minimum van 14 dagen. Probeer de klacht zo duidelijk mogelijk te formuleren. Stuur nooit het wachtwoord van uw Account in een e-mail bericht naar de Website.

8.2 Mocht u als Donateur een klacht hebben over een gemaakte donatie naar een Steunpagina Starter dan raden wij u aan direct contact op te nemen met de Steunpagina Starter. Dit kan d.m.v. het envelop icoontje naast de naam van de Steunpagina Starter op de Steunpagina. Als u de Steunpagina Starter een bericht stuurt word uw e-mail adres zichtbaar voor de Steunpagina Starter. De Steunpagina Starter kan dan zelf bepalen hierop te reageren. Als de Steunpagina Starter  reageert wordt het e-mail adres van de Steunpagina Starter zichtbaar voor degene die het oorspronkelijke bericht stuurde. Zo kunt u beiden de communicatie voortzetten.

Stuur alleen een bericht met een eventuele klacht naar de Steunpagina Starter als u een misverstand of geschil vermoed die u samen kunt oplossen. Mocht u misbruik of fraude vermoeden neem dan per direct contact op met de Website op het op het bovenvermelde e-mail adres.

8.3 Mochten er klachten, misverstanden of geschillen ontstaan van financiële aard tussen de Donateur, Steunpagina Starter en Betaalverwerker dan kan de Website alleen een bemiddelende rol aannemen binnen de gewenste grenzen van de betrokken partijen. De Website maakt geen deel uit van een financiële overeenkomst tussen deze drie partijen.

8.4 Als er een vermoeden is van misbruik of fraude door en/of van de Bezoeker dan zal de Website juridisch advies inwinnen en eventueel gerechtelijke stappen ondernemen.